Strokovno združenje zastopa interese delavcev v prehransko – dietetski  in nutricevtski dejavnosti, skrbi za ugled in strokovnost svojih članov. Med drugim opravlja tudi naslednje naloge:

  • pripravlja Kodeks etike nutricionistov in dietetikov ter preverja ravnanje svojih članov in  ukrepa, če se kodeks krši,
  • vodi register svojih članov,
  • sodeluje pri oblikovanju dodiplomskega in podiplomskega izobraževalnega programa prehranskih strokovnjakov,
  • sodeluje pri pripravah dopolnilnega izobraževanja drugih delavcev, ki opravljajo delo v prehransko – dietetski in nutricevtski dejavnosti,
  • načrtuje in spremlja vse oblike strokovnega izobraževanja svojih članov v sodelovanju s strokovnimi društvi, združenji in izobraževalnimi ustanovami ter  priporoča predavatelje na področju prehranskega izobraževanja,
  • organizira strokovna srečanja, seminarje in druge oblike strokovnega izpopolnjevanja. Udeležencem teh oblik izobraževanja izda potrdilo o udeležbi,
  • vodi evidenco o vseh predpisih, ki zadevajo prehransko – dietetsko in nutricevtsko dejavnost ter z njimi seznanja svoje člane in jih usmerja na enotno izvajanje,
  • izdaja strokovne in informativne publikacije.

Strokovno združenje nutricionistov in dietetikov
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana
p.p. 2061matična številka: 5917875
številka TRR: 02012-0018124027, NLB