Kdo lahko postane član združenja?

Član Združenja lahko postane vsakdo, ki ima primerno izobrazbo, je zaposlen v prehransko – dietetski ali nutricevtski dejavnosti v javnih in zasebnih ustanovah zdravstva, socialnega skrbstva in vzgoje, v privatni praksi in v razvoju, v zdraviliščih, v izobraževalnih institucijah oziroma v drugih dejavnostih na področju prehransko – dietetske dejavnosti.

V Združenje se lahko vključijo tudi upokojenci in pripravniki s področja, ki je obravnavano v prejšnjem odstavku.

Članstvo v Združenju je prostovoljno.

Kako postanem član Združenja?

Oseba, ki želi postati član Združenja na naslov Združenja pošlje pisno prošnjo za včlanitev.

Prošnja naj vsebuje naslednje podatke oz. priloge:

 • ime in priimek prosilca.
 • naslov in telefonsko številko na kateri je prosilec dosegljiv,
 • rojstne podatke,
 • podatke o zaključenem študiju (fotokopija diplome),
 • podatke o zaposlitvi (podatke o delodajalcu, delovno mesto oz. področje dela na katerem dela).

Vse sprejete prošnje pregleda predsednik Združenja in jih predstavi članom upravnega odbora, ki sprejmejo dokončno odločitev o članstvu. Ob potrditvi sklepa o sprejemu novega člana, se ta vpiše v register članov Združenja. Če upravni odbor s sklepom zavrne prosilca, se ta lahko pritoži na razsodišče Združenja.Iz prošnje naj bo razvidno, da se je prosilec za članstvo odločil prostovoljno in da sprejema vse pravice in obveznosti , ki jih določajo akti Združenja (Statut, Kodeks etike nutricionistov in dietetikov ). Član se obveže, da bo redno plačeval članarino (višina članarine se določi letno na skupščini Združenja, trenutna članarina znaša 50,00 EUR mesečno). Član s svojim lastnoročnim podpisom izrazi strinjanje z predstavljenimi zahtevami.

Pravice in dolžnosti članov Združenja

Pravice:

 • volilna pravica in s tem pravica do sodelovanja v organih Združenja,
 • pravica, da se člani organizirajo po interesnih področjih,
 • pravice do storitev Združenja, ki so navedene v 5. členu Statuta
 • udeležba na seminarjih in drugih strokovnih izpopolnjevanjih, ki jih organizira Združenje.
 • podatke o zaposlitvi (podatke o delodajalcu, delovno mesto oz. področje dela na katerem dela).

Dolžnosti:

 • spoštovanje sklepov in aktov, ki jih sprejme Združenje,
 • redno obveščanje tajnika Združenja o spremembah pri podatkih, ki se vodijo v registru članov društva,
 • redno plačevanje članarine.

Prošnje za članstvo pošljite na naslov Združenja, ki je naveden v nadaljevanju.

Strokovno združenje nutricionistov in dietetikov
Zaloška cesta 7
p.p. 2061
1001 LJUBLJANA

Prošnja za članstvo v strokovnem združenju – obrazec.

Podrobnejše informacije: Nevenka Novak, nevenka.novak@kclj.si