Na podlagi Zakona o društvih ( Ur. l. RS št. 60 / 95, 49 / 98 , odločbe US 89 / 99 in 87. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti ( Ur. I. RS št. 9 / 92 , 45 / 2001 ) je skupščina Zbornice nutricionistov in dietetikov na skupščini dne 20.04.2004 sprejela naslednji

STATUT

STROKOVNEGA ZDRUŽENJA NUTRICIONISTOV IN DIETETIKOV

Statut v pdf obliki.

Kazalo:

 1. UVODNE DOLOČBE
 2. SEDEŽ, ZNAK IN ŽIG
 3. ČLANSTVO
 4. CILJI
 5. NALOGE ZDRUŽENJA
 6. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV ZDRUŽENJA
 7. ORGANI ZDRUŽENJA
 8. SKUPŠČINA
 9. VOLITVE ORGANOV ZDRUŽENJA
 10. PREDSEDNIK ZDRUŽENJA
 11. UPRAVNI ODBOR
 12. NADZORNI ODBOR
 13. STROKOVNI SVET
 14. RAZSODIŠČE
 15. KOMISIJE
 16. FINANCIRANJE
 17. AKTI ZDRUŽENJA
 18. NAČELO JAVNOSTI
 19. PRENEHANJE ZDRUŽENJA
 20. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

UVODNE DOLOČBE

 1. Člen

Strokovno združenje nutricionistov in dietetikov (v nadaljnjem besedilu združenje) je strokovno poklicna organizacija oseb z univerzitetno in visoko strokovno izobrazbo univ. dipl. ing. živilske tehnologije, dipl. dietetikov, doktorjev medicine, profesorjev gospodinjstva in biologije in drugih prehranskih strokovnjakov s primerno univerzitetno in visoko strokovno izobrazbo.

SEDEŽ, ZNAK IN ŽIG

 1. Člen

Združenje je pravna oseba s sedežem v Kliničnem centru v Ljubljani, Službi bolniške prehrane in dietoterapije, Zaloška cesta 7, Ljubljana. Združenje ima svoj znak. Predstavlja krožnik, ki simbolizira hrano. Kača kot simbol zdravja bedi nad vsebino krožnika oziroma kakovostjo hrane, ovijanje kače okoli krožnika predstavlja količino oziroma uravnoteženost v prehrani.

Žig združenja je okrogle oblike. Na sredini je znak združenja, po obodu napis Strokovno združenje nutricionistov in dietetikov.

Za mednarodno sodelovanjne se uporablja prevod imena v angleščino skupaj s slovenskim izvirnikom, tako da se glasi: Slovene Nutritionists  and Dietitians Association /Strokovno združenje nutricionistov in dietetikov.

ČLANSTVO

 1. Člen

Članstvo v združenju je prostovoljno. Nove člane sprejema upravni odbor združenja.V združenje se lahko vključijo vsi s primerno strokovno izobrazbo (1. člen tega statuta), ki so zaposleni v javnih in zasebnih ustanovah zdravstva, socialnega skrbstva, vzgoje in izobraževanja, zdraviliščih, privatni praksi, ter v drugih dejavnostih in opravljajo delo na področju prehranske, dietetske in nutricevtske dejavnosti.

Osebe združenja so lahko tudi osebe, ki so si v dosedanjem izobraževalnem sistemu pridobile nazive višja medicinska sestra, učitelj gospodinjstva ter druge ustrezne nazive ali specializacijo in delajo v prehranski in dietetski dejavnosti.

V Združenje se lahko vključijo tudi upokojenci, pripravniki in študentje na podiplomskem študiju s tega področja.

Članstvo v združenju je lahko tudi častno in ga podeljuje skupščina združenja. Častno članstvo je lahko podeljeno tudi tujcu.

Član združenja ne more biti, kdor je pravnomočno kaznovan za kaznivo dejanje iz 20. poglavja Kazenskega zakonika z naslovom  »Kazniva dejanja zoper človekovo zdravje«, dokler je vpisan v kazensko evidenco.

CILJI

 1. Člen

Združenje si bo prizadevalo:

 • uveljavljati zdravo prehrano in dietetiko kot stroko,
 • uveljaviti poklic univerzitetni diplomirani nutricionist in univerzitetni diplomirani dietetik ter doseči njuno vključitev v register poklicev zdravstvene dejavnosti,
 • obstoječim kadrom, ki delajo na mestih nutricionistov in dietetikov omogočiti pridobitev strokovnega naziva,
 • pridobitev status združenja, ki deluje v javnem interesu,
 • pridobiti koncesijo za izdajanje, odvzemanje in podaljševanje dovoljenj in licenc osebam, ki  opravljajo prehransko, dietetsko in nutricevtsko dejavnost,
 • sodelovati pri pripravi vsebin dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja ter drugega dopolnilnega izobraževanja za osebe, ki delajo v prehranski, dietetski in nutricevtski dejavnosti,
 • sodelovati pri strokovnem nadzoru s svetovanjem, skupaj z inštituti ali drugimi zavodi, skladno s posebnim programom, ki ga potrdi pristojno ministrstvo,
 • sodelovati pri pripravi in izvajanju prehranske politike Republike Slovenije,
 • sodelovati s proizvajalci in predelovalci hrane s poudarkom na razvoju kakovosti in zdravstvene ustreznosti živil za prehrano vseh kategorij prebivalstva,
 • sodelovati pri oblikovanju izhodišč za vrednotenje storitev v prehranski, dietetski in nutricevtski dejavnosti,
 • sodelovati pri izdelavi in sklepanju kolektivnih pogodb.

NALOGE ZDRUŽENJA

 1. Člen

Združenje ščiti in zastopa interese zaposlenih v prehranski, dietetski in nutricevtski dejavnosti, skrbi za ugled in strokovnost svojih članov, s tem, da opravlja naslednje naloge:

 1. Sestavi in sprejme kodeks etike nutricionistov in dietetikov, preverja ravnanje vseh svojih članov in ukrepa, če se kodeks krši.
 2. Vodi register svojih članov.
 3. Skrbi za skladno delovanje, razvoj in organizacijo strokovnega področja.
 4. Sodeluje z drugimi združenji, društvi in zbornicami.
 5. Aktivno sodeluje pri načrtovanju potreb po ustreznih kadrih v prehranski, dietetski in nutricevtski dejavnosti,
 6. Aktivno sodeluje pri oblikovanju dodiplomskega, podiplomskega in drugih izobraževalnih programov  za prehransko, dietetsko in nutricevtsko dejavnost.
 7. Načrtuje, spremlja in nadzoruje vse oblike strokovnega izpopolnjevanja svojih članov v sodelovanju s strokovnimi društvi, združenji in izobraževalnimi ustanovami. Nadzira razna strokovna predavanja v izvedbi drugih organizacij. Priporoča predavatelje in odloča o izdajanju potrdil takih seminarjev.
 8. Organizira strokovna srečanja, seminarje in druge oblike strokovnega izpopolnjevanja.
 9. Vodi register oseb, ki so si pridobile dovoljenje ali licenco za delo v prehranski, dietetski ali nutricevtski dejavnosti.
 10. Sodeluje pri določanju standardov za prehransko, dietetsko in nutricevtsko dejavnost.
 11. Sodeluje pri pripravi in izvajanju predpisov s področja zdravstva, prehrane, kmetijstva, šolstva in izobraževanja, razvoja, raziskav in tehnologije.
 12. Sodeluje s proizvajalci opreme in živil za potrebe prehranske, dietetske in nutricevtske dejavnosti.
 13. Vodi evidenco o vseh predpisih, ki zadevajo prehransko, dietetsko in nutricevtsko dejavnost ter z njimi seznanja svoje člane.
 14. Spremlja izvajanje in uporabo alternativnih oblik prehrane in daje svoja strokovna mnenja ustreznim organom.
 15. Svojim članom nudi strokovno svetovanje.
 16. Izdaja glasilo združenja, strokovne in informativne publikacije.
 17. Spodbuja sodelovanje med člani.
 18. Opravlja druge naloge v skladu z predpisi in tem statutom.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV ZDRUŽENJA

 1. Člen

Pravice članov združenja so:

 • volilna pravica in s tem pravica do sodelovanja v organih združenja,
 • pravica, da se organizirajo po interesnih področjih,
 • pravice do storitev združenja, ki izvirajo iz 5. člena tega statuta,
 • udeležba na seminarjih in drugih strokovnih izpopolnjevanjih, ki jih organizira združenje,
 • brezplačno prejemanje glasila združenja.
 1. člen

Dolžnosti članov združenja so:

 • spoštovanje vseh sklepov in aktov, ki jih združenje sprejeme,
 • redno obveščanje združenja o vseh podatkih, ki jih predpisuje Pravilnik o vpisu in izbrisu iz registra članov ter o vodenju registra združenja,
 • redno plačevanje članarine.

V primeru, da član združenja tri mesece zapored ne poravna svoje obveznosti iz naslova članarine, ga združenje opomni z opominom pred izključitvijo. Če član tudi v nadaljnjih treh mesecih ne poravna svoje obveznosti, članu prenehajo pravice iz naslova članstva v združenju z dnem, ko preteče trimesečni rok od dneva, ko je bil opomin pred izključitvijo oddan s priporočeno poštno pošiljko na pošto. Predsednik združenja izda ugotovitveno odločbo o izključitvi zaradi neplačevanja članarine. Vpis izbrisa se izvrši po pravnomočnosti odločbe.

Domneva se, da vsak član soglaša, da se o njem v zborničnem glasilu objavijo naslednji podatki: » ime in priimek, izobrazba, datum sprejema v članstvo, funkcija v združenju.

ORGANI ZDRUŽENJA

 1. Člen

Organi združenja so:

 • skupščina,
 • upravni odbor,
 • predsednik združenja,
 • nadzorni odbor,
 • strokovni svet,
 • razsodišče združenja,
 • komisije združenja.

SKUPŠČINA

 1. Člen

Skupščina je najvišji organ združenja. Skupščino predstavljajo vsi člani združeni v združenju.

Naloge skupščine so:

 • obravnava vprašanja, ki se nanašajo na prehransko, dietetsko in nutricevtsko dejavnost, na njen razvoj in na položaj prehranskih in dietetskih delavcev,
 • sprejema statut, kodeks etike in druge akte, po katerih deluje združenje,
 • sprejema finančni načrt združenja in potrjuje zaključni račun,
 • določi višino članarine,
 • voli in razrešuje predsednika in namestnika predsednika združenja,
 • voli in razrešuje člane upravnega odbora, predsednika in člane nadzornega odbora, predsednika in člane razsodišča,
 • imenuje častne člane združenja,
 • sprejema obdobna poročila vseh organov združenja in ocenjuje njihovo delo,
 • razpravlja in oblikuje sklepe tudi o drugih pomembnih vprašanjih združenja, prehranske, dietetske ali nutricevtske dejavnosti.
 1. Člen

Skupščina zaseda, kadar je potrebno, najmanj pa enkrat letno. Sklicuje jo predsednik združenja na lastno pobudo ali na zahtevo upravnega ali nadzornega odbora oz. tretjine vseh članov združenja. Predsednik mora sklicati skupščino najkasneje v 30 dneh po prejemu zahteve, če tega ne stori, lahko skličejo skupščino predlagatelji sami.

Člane združenja se vabi z navadno pisemsko pošiljko, ki mora biti oddana na pošto  ali po elektronski pošti vsaj 15 dni pred dnevom, določenim za skupščino združenja. V vabilu se določi osnutek dnevnega reda skupščine ter čas in kraj, kjer se bo skupščina opravila.

 1. Člen

Skupščina je sklepčna, če je na zasedanju navzočih več kot polovica članov. V vabilu se določi, kdaj bo ponovno zasedanje skupščine, če se ob prvem sklicu ne doseže sklepčnost. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na število navzočih članov. Skupščino vodi predsednik združenja. O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišeta poleg zapisnikarja in predsednika skupščine še dva overovatelja. Skupščina sprejema svoje odločitve v obliki sklepov. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje več kot polovica navzočih članov združenja. Zapisnik o zasedanju skupščine se objavi v glasilu združenja.

VOLITVE ORGANOV ZDRUŽENJA

 1. Člen

Za organe, ki jih izvoli in imenuje skupščina, se izvede predhodni kandidacijski postopek.

Kandidacijski postopek izvede kandidacijska komisija, ki jo imenuje upravni odbor.

Kandidacijska komisija evidentira kandidate za posamezne organe in iz vrst evidentiranih kandidatov sestavi listo kandidatov za vse funkcije v organih združenja. Na listi mora biti najmanj toliko kandidatov, kolikor jih je potrebno izvoliti.

 1. Člen

Skupščina voli člane organov združenja za mandatno dobo 4 let.

Skupščina lahko na obrazložen predlog upravnega odbora razreši posamezne člane organov združenja pred potekom dobe, za katero so bili izvoljeni in takoj izvoli nove.

Če članu organa združenja predčasno preneha mandat, izvoli prva naslednja skupščina novega člana.

Tudi v primerih volitev iz prejšnjih odstavkov tega člena se izvede kandidacijski postopek v skladu s prejšnjim členom statuta.

PREDSEDNIK ZDRUŽENJA

 1. Člen

Predsednika združenja volijo člani na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidira lahko vsak član združenja. Kandidata lahko predlaga upravni odbor združenja ali 10 članov s podpisom. Izvoljen je kandidat, ki dobi največ glasov na skupščini prisotnih članov.

Mandat predsednika združenja traja 4 leta, z enkratno možnostjo ponovne izvolitve.

Predsednik združenja ima tudi namestnika, ki se voli po enakem postopku kot predsednik.

 1. Člen

Naloge predsednika združenja so:

 • sklicuje in vodi skupščino in upravni odbor,
 • izvršuje sklepe skupščine in upravnega odbora,
 • podpisuje pogodbe, ki jih sklepa združenje,
 • zastopa in predstavlja združenje,
 • vodi vse aktivnosti združenja.

Predsednik združenja za svoje delo odgovarja skupščini. Skupščina lahko predsednika združenja predčasno razreši na predlog upravnega ali nadzornega odbora ali 20 članov.

UPRAVNI ODBOR

 1. Člen

Upravni odbor ima 9 članov. Od teh se na skupščini voli 7 članov. Predsednik in podpredsednik združenja sta tudi člana upravnega odbora. Upravni odbor vodi predsednik združenja.

 1. Člen

Naloge upravnega odbora so:

 • vodi delo združenja v skladu z zakonom, statutom in drugimi akti združenja,
 • izvršuje sklepe in odločitve združenja,
 • pripravlja gradiva, analize in predloge za skupščino,
 • ustanavlja komisije in  določi vsebino njihovega dela,
 • skupščini predlaga izvolitev ali razrešitev predsednika združenja, članov upravnega in nadzornega odbora, predsednika in člane razsodišča,
 • spremlja in usklajuje delo zborničnih komisij in obravnava druga pomembna vprašanja združenja in prehranske, dietetske ali nutricevtske dejavnosti,
 • odloča o včlanjevanju novih članov v združenje,
 • opravi skladno s sklepom skupščine redakcijo spremembe statuta ali drugih splošnih aktov združenja,
 • izdela in uredi v skladu s sklepi skupščine združenja prečiščeno besedilo statuta in drugih splošnih aktov združenja, v kolikor so predmet sprememb na skupščini združenja,
 • odloča o sodelovanju združenja s pravnimi osebami,
 • svojem delu redno obvešča skupščino.
 1. Člen

Seje upravnega odbora sklicuje predsednik združenja. Seja je sklepčna, če je navzoča več kot polovica članov. Upravni odbor sprejema sklepe z večino glasov prisotnih članov. Za svoje delo odgovarja skupščini združenja.

NADZORNI ODBOR

 1. Člen

Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana. Vsi se izvolijo na seji skupščine. Mandat traja 4 leta.

Seje nadzornega odbora vodi predsednik. Sklepi nadzornega odbora so veljavni če so zanj glasovali vsi člani.

Nadzorni odbor nadzira materialno in finančno poslovanje združenja. Za svoje delo odgovarja skupščini.

STROKOVNI SVET

 1. Člen

Upravni odbor imenuje strokovni svet in njegovega predsednika ter največ 20 članov. Sestavljen je tako, da so v njem predstavniki vseh strokovnih področij prehranske, dietetske in nutricevtske dejavnosti ( predstavniki strokovnih komisij ) in praviloma pokrivajo vsa območja Republike Slovenije.

Naloge strokovnega sveta so:

 • priprava strokovnih poročil za delo združenja,
 • usklajevanje in koordiniranje dela strokovnih komisij združenja.

Predsednik združenja je član strokovnega sveta po položaju.

RAZSODIŠČE

 1. Člen

Razsodišče je samostojen organ združenja, ki v skladu s posebnim pravilnikom odloča o odgovornosti članov združenja glede kršitve Kodeksa etike prehranske, dietetske in nutricevtske dejavnosti, Statuta združenja, in drugih nepravilnosti pri opravljanju prehranske, dietetske ali nutricevtske dejavnosti.

Razsodišče odloča tudi o pritožbi zoper odločbe upravnega odbora in zoper odločbe predsednika združenja. Pritožbo zoper odločbo upravnega odbora ali predsednika združenja je potrebno vložiti v 8 dneh od dneva vročitve odločbe. Če razsodišče v 30 dneh od vročitve pritožbe ne odloči o pritožbi, se šteje, da je pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno.

Razsodišče je sestavljeno iz 5 članov, od katerih je en član predsednik. Izvoljeni so za dobo 4 let z možnostjo ponovne izvolitve.

KOMISIJE

 1. Člen

Upravni odbor lahko ustanovi in imenuje posebne komisije, če meni, da je to potrebno za uspešno opravljanje nalog združenja.

Upravni odbor spremlja in nadzira delo komisij s tem, da:

 • določi vsaki komisiji naloge, pooblastila in mandat,
 • imenuje predsednika in člane komisije.

FINANCIRANJE

 1. Člen

Prihodki zbornice so:

 • članarina in drugi prispevki članov,
 • prihodki od izvajanja strokovnih nalog združenja,
 • nakazila iz javnih sredstev in proračunov,
 • darila in volila ter sponzorska sredstva,
 • drugi viri.

Višino članarine vsako leto določi skupščina. Častni člani združenja so oproščeni plačevanja članarine. Združenje vsako leto sprejema finančni načrt in letni obračun.

Materialno in finančno poslovanje združenja mora biti v skladu z veljavnimi predpisi in Pravilnikom o finančnem poslovanju združenja. Finančno poslovanje vodi blagajnik. Odredbodajalec je predsednik združenja in od njega pooblaščene osebe.

AKTI ZDRUŽENJA

 1. Člen

Akti združenja so:

 • statut,
 • kodeks etike nutricionistov in dietetikov,
 • pravilnik o finančnem poslovanju,
 • pravilnik o delu razsodišča,
 • pravilnik kandidacijske komisije,
 • pravilnik o vpisu in izbrisu iz registra članov ter vodenju registra Združenja nutricionistov in dietetikov,
 • drugi pravilniki ter splošni akti združenja.
 1. Člen

Statut je temeljni akt in z njim morajo biti usklajeni vsi drugi akti. Akte iz 24. člena sprejema skupščina združenja. Akti so sprejeti, ko z njihovim sprejemom soglaša več kot polovica prisotnih članov skupščine.

NAČELO JAVNOSTI

 1. Člen

Delo združenja je javno. Združenje svoje člane in javnost obvešča:

 • v glasilu združenja,
 • v sredstvih javnega obveščanja,
 • na spletni strani združenja,
 • na seminarjih,
 • na skupščini, itd.

Za obveščanje javnosti o delu združenja je odgovoren predsednik združenja in od njega pooblaščene osebe.

PRENEHANJE ZDRUŽENJA

 1. Člen

Združenje preneha z delom, če tako sklene skupščina ali po samem zakonu.

V primeru prenehanja združenja se premoženje po poravnavi obveznosti prenese na sorodno združenje ali društvo.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 1. Člen

Ustanovljeno Strokovno združenje nutricionistov in  dietetikov po tem statutu je pravni in premoženjski naslednik Zbornice nutricionistov in dietetikov, ki je delovala od 12. 03. 1996 do registracije tega združenja.

Združenje od ukinjene zbornice iz prejšnjega odstavka prevzema vse veljavne akte, ki se uporabljajo še naprej. Smiselno se zamenja le staro ime z novim. Izdelani čistopisi aktov se objavijo v glasilu združenja.

Organi združenja izvoljeni na volitvah 17. 06. 2003 (predsednik, upravni odbor, nadzorni odbor itd. ) nadaljujejo s svojim delom do preteka mandata oz. novih volitev.

 1. Člen

Ta statut prične veljati, ko ga sprejme skupščina združenja.

Predsednik združenja

dr. Stojan Kostanjevec

skupščina združenja je sprejela statut v zgoraj navedenem besedilu 20. 04. 2004 v Ljubljani.

Dopolnitev Statuta:

Na skupščini 21.04.2009 je bil dopolnjen 3. člen statuta. Besedilo novega 3. člena se glasi:

 1. Člen

Članstvo v združenju je prostovoljno. Nove člane sprejema upravni odbor združenja. V združenje se lahko vključijo vsi s primerno strokovno izobrazbo (1. člen tega statuta), ki so zaposleni v javnih in zasebnih ustanovah zdravstva, socialnega skrbstva, vzgoje in izobraževanja, zdraviliščih, privatni praksi, ter v drugih dejavnostih in opravljajo delo na področju prehranske, dietetske in nutricevtske dejavnosti.

Osebe združenja so lahko tudi osebe, ki so si v dosedanjem izobraževalnem sistemu pridobile nazive višja medicinska sestra, učitelj gospodinjstva ter druge ustrezne nazive ali specializacijo in delajo v prehranski in dietetski dejavnosti.

V Združenje se lahko vključijo tudi upokojenci, pripravniki in študentje na podiplomskem študiju s tega področja.

Članstvo v združenju je lahko tudi častno in ga podeljuje skupščina združenja. Častno članstvo je lahko podeljeno tudi tujcu.

Član združenja ne more biti, kdor je pravnomočno kaznovan za kaznivo dejanje iz 20. poglavja Kazenskega zakonika z naslovom  »Kazniva dejanja zoper človekovo zdravje«, dokler je vpisan v kazensko evidenco.